Киви

  • Kiwi

    Киви

    Киви бол газарзүйн заалтаар бүтээгдсэн Жоужи хотоос гаралтай Хятад юм. Үүнийг мөн хятадын үхрийн нүд гэж нэрлэдэг.